e-edebiyat.tr.gg
e-edebiyat@hotmail.com

İZİN EK YÖNERGE

MILLI EGJTJM BAKANLIGIIZIN YONERGESINDE YAPILMASINA DAIR YONERGE MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayili Makam Onayi ile yiiriirliige konulan Mill! Egitim Bakanhgi Izin Yonergesinin 6 nci maddesinin birinci fikrasmin (a) bendinin (3) numarah alt bendinde yer alan "Grup baskanlanna" ibaresi "Daire baskanlanna" seklinde, (4) numarah alt bendinde yer alan "grup baskanlan" ibaresi "daire baskanlan" seklinde, ayni fikranm (b) bendinin (2) numarah alt bendinde yer alan "ve il egitim denetmenlerine" ibaresi "ile sahsa bagh egitim uzmanlan ve maarif miifettislerine" seklinde degistirilmistir. MADDE 2- Aym Yonergenin 7 nci maddesinin sekizinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir. "Aday memurlardan izin siiresinin hesabmda degerlendirilecek siireler bakimmdan bir yilhk hizmet siiresini dolduranlara yilhk izin verilir." MADDE 3- Aym Yonergenin 10 uncu maddesinin birinci fikrasmin (f) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir. "f) Memura istegi iizerine kendisinin veya 9ocugunun evlenmesi halinde resmi nikah tarihinden, dugiiniin resmi nikahtan sonra yapilmasi durumunda ise memurun tercihi goz oniinde bulundurularak resmi nikah veya dugiin tarihinden itibaren yedi giin izin verilir." MADDE 4- Aym Yonergenin 10 uncu maddesinin birinci fikrasma asagidaki bent eklenmistir. "g) Memurlara, en az yiizde 70 oramnda engelli ya da siiregen hastahgi olan gocugunun (cocugun evli olmasi durumunda esinin de en az yiizde 70 oramnda engelli olmasi kaydiyla) hastalanmasi halinde hastahk raporuna dayah olarak ana veya babadan sadece biri tarafindan kullamlmasi kaydiyla bir yil icinde toptan veya boliimler halinde on giine kadar mazeret izni verilir." MADDE 5- Aym Yonergenin 17 nci maddesinin birinci fikrasmin (b) bendinin (2) numarah alt bendi asagidaki sekilde degistirilmistir. "Diger memurlardan il mill! egitim mudiirluklerinde gorev yapanlar ile il mill! egitim mudiirlugune bagh egitim kurumlannda gorev yapanlara il milli egitim miiduru, il^e mill! egitim mudiirluklerinde gorev yapanlar ile ilfe milli egitim mudiirlugune bagh egitim kurumlannda gorev yapanlara ilge mill! egitim miidurii" Yiiriirliik MADDE 6- Bu Yonerge onayi tarihinde yuriirliige girer. Yiiriitme MADDE 7- Bu Yonerge hiikiimlerini Milli Egitim Bakani yiiriitiir.